BESLIST.NL IS BESLISSEN MET ZEKERHEID
Ruim 10.000 shops. 25 miljoen producten. Altijd de beste deal voor jou.
Ik beslis graag met zekerheid Michel Mulder
Olympisch kampioen

Gebruikersovereenkomst / Disclaimer

Aansprakelijkheid BESLIST.nl De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die BESLIST.nl gebruiken. Door gebruik te maken van de BESLIST.nl website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

BESLIST.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Online aankopen via BESLIST.nl

BESLIST.nl verkoopt zelf géén producten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van webshops met de bijbehorende producten. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende shop. BESLIST.nl is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de verzending.

Thuiswinkelwaarborg

Verschillende webwinkels zijn gekenmerkt met het Thuiswinkel Waarborg keurmerk, dat door de brancheorganisatie Thuiswinkel.org is verstrekt. Dit keurmerk geeft aan dat een webwinkel aan bepaalde voorwaarden voldoet, het geeft echter nooit de garantie dat de uitvoering van een bestelling perfect verloopt. BESLIST.nl is hiervoor dan ook niet aansprakelijk te stellen.

Reviews door consumenten

Op BESLIST.nl geven consumenten reviews over de kwaliteit van producten en de uitvoering van een bestelling door webshops. Aan de reviews van consumenten zijn geen voorwaarden te verbinden. De reviews zijn slechts meningen van consumenten op basis waarvan de keuze voor een bepaald product of een webshop gemaakt zou kunnen worden.

Websites van derden

Op BESLIST.nl staan links opgenomen naar diverse webshops. BESLIST.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de inhoud van deze websites/webshops. Wanneer een consument vragen heeft over een website kan deze contact opnemen met de desbetreffende webshop.

Door gebruik te maken van de websites van derden, zijn de algemene voorwaarden van de betreffende website van toepassing. Enkele webshops vermelden dat bepaalde productgroepen worden geleverd door een andere webshop (een derde). Dit betekent dat beide partijen samenwerken voor de verkoop van die bepaalde productgroep.

Foutieve informatie

BESLIST.nl toont producten van verschillende webshops. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webshops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze webshops dit niet tijdig doorgeven aan BESLIST.nl.

BESLIST.nl houdt de wijzigingen van de webshops zo goed mogelijk bij. BESLIST.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de webshops hebben aangebracht.

Conflicten

BESLIST.nl zal zo goed als in het vermogen ligt, trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen.

Intellectuele eigendomsrechten

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de BESLIST.nl site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij beslist.nl BV. De website van BESLIST.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van BESLIST.nl. De website van BESLIST.nl mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan BESLIST.nl, zulks ter beoordeling van BESLIST.nl.