Gebruikersovereenkomst / Disclaimer

    Intellectuele eigendomsrechten

    De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de BESLIST.nl site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij beslist.nl BV. De website van BESLIST.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van BESLIST.nl. De website van BESLIST.nl mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan BESLIST.nl, zulks ter beoordeling van BESLIST.nl.